is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Australië is zoo groot als "/.» van Europa). Het bestaat uit het kleinste der vastlanden, Australië, dat vroeger algemeen NieuwHolland werd geheeten (de Nederlanders hebben hier vele ontdekkingen gedaan), eenige nabijgelegen grootere eilanden (Nieu w-G uinea, N ieu w-Caledonië, het dubbeleiland N ieu wZeeland en Tasmanië) en groote zwermen van eilanden, die in den Grooten oceaan verspreid liggen. Op deze past men wel den naam Oceanië toe. Men onderscheidt buiten 't vastland van Tasmanië: Melanesië, Micronesië en P o 1 y n e s i ë.

§ 83. Bevolking. Het vastland Australië en Tasmanië werden oorspronkelijk bewoond door een afzonderlijk menschenras, dat der Australiërs, die in aantal afnemen en op Tasmanië reeds geheel zijn uitgestorven. Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland zijn gekoloniseerd door Europeanen, meest Engelschen. Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, alsook Nieuw-Caledonië, worden bewoond door kroesharige Papoea's (Melanesiërs). De overige, kleine eilanden, alsmede NieuwZeeland, hebben eene bevolking, die men tot het Maleische ras brengt. (Polynesiërs en Micronesiërs). Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland hebben te zamen bijna zoo veel inwoners als Nederland.

§ 84. Australië is in 't binnenland grootendeels een steppeen woestijngebied zonder afstrooming naar zee en met zoutwaternieren en -moerassen, 't Is meest hoogvlakte met lage ketenen. Op vele plaatsen bedekt een laag, bijna ondoordringbaar struikgewas den bodem. Deze landschappen zetten zich tot in de nabijheid van de west- en zuidkusten voort. Het oosten en zuidoosten is een bergland, waar meer regen valt, grootere rivieren en uitgestrekte weilanden zijn, waar ook reeds veel bouwland wordt aangetroffen. Oorspronkelijk bezat Australië geene herkauwende dieren en geene korensoorten, zoodat de inboorlingen zich dan ook niet van de zwervende levenswijze der plantenwortels etende en jagende volken konden verheffen tot veeteelt-uitoefenende of tot landbouwvolken. Engeland gebruikte Australië eerst als strafkolonie. Men voerde koeien, paarden en schapen in en zaaide koren. Het bleek weldra, dat