is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Locarno, heeft eene Italiaansch sprekende bevolking en op de oevers van Lago Maggi ore en Luganomeer ook eene Italiaansche natuur.

Zwitserland is eene republiek, een bondstaat van 25 kantons, welke ieder hun eigen bestuur hebben. De kern hiervan zijn de oerkantons (Uri, Schwyz, de beide half-kantons Unterwalden en daarbij Luzern), aan het Vierwoudstrekenmeer gelegen.

§ 2. Oostenrijk-Hongarije. (Vergel. §§ 1S, ig en 21 ie Lkr.) Gr.: 19 X Nederl. Inw.: ruim 8 X Nederl. Oostenrijk-Hongarije bestaat uit de volgende natuurlijke afdeelingen: een Alpengebied, de Karstgebergten van Istrië, Dalmatië, Bosnië en Hereegóvina (Hertzegówina), den binnenrand der Boheemsche gebergten, de Karpatische gebergten met hun' buitenrand in Galicië, en de Hongaarsehe vlakten.

Oostenrijk-Hongarije is naar ligging, bodemgesteldheid, klimaat en bevolking een overgangsland tusschen Middel- en OostEuropa terwijl het door zijn kustland Dalmatië zich tot binnen de sfeer van Zuid-Europa uitstrekt. Terwijl de westhelft der Monarchie een klimaat heeft, hetwelk nog eenige overeenkomst vertoont met dat van West-Europa (doch meer een vastlandklimaat), heerscht aan de Middellandsche-zeekusten een veel warmer klimaat met weinig regenrijke zomers. De oostelijke helft vertoont reeds meer een vastlandklimaat, vooral in de Hongaarsehe vlakte, die aan alle kanten door bergen ingesloten, arm aan regen is en eene steppenatuur bezit.

In staatkundig opzicht is Oostenrijk-Hongarije evenmin een geheel, daar, naast één gemeenschappelijk monarch (KeizerKoning) en gemeenschappelijke buitenlandsche aangelegenheden, voor de beide deelen Oostenrijk en Hongarije twee geheel gescheiden volksvertegenwoordigingen staan. De kroonlanden van de Oostenrijksche en de landen der Hongaarsehe monarchie zijn ?

De Donau stroomt van het W. naar het O. dwars door geheel Oostenrijk-Hongarije en heeft er niet weinig toe meegewerkt de verschillende deelen van den staat met elkaar te verbinden. Van den rechter- zoowel als van den linkerkant komen meest goed bevaarbare zijrivieren (welke?) op deze hoofdader van 't verkeer uit. Niet minder dan 82 °/o van de gansche monarchie

8*