is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabijheid der zee in verband met de groote riviermonden en een vruchtbaren bodem tegenwoordig, nu men de nadeelen van de lage ligging heeft overwonnen, een voordeeligen invloed uitgeoefend. De woeste gronden van het oosten des lands, trouwens steeds in omvang afnemende, oefenen een nadeeligen invloed uit.

§ 7. Nederlands regeering. De regeeringsvorm 111 Nederland is constitutioneel monarchaal. De wetgevende macht berust bij het hoofd van den staat (Koning of Koningin) en de volksvertegenwoordiging, de Staten-Generaal (u en 2e kamer). De leden der V kamer, ten getale van 100, worden door kiezers gekozen. De leden der ie kamer, ten getale van 50, worden gekozen door de Provinciale Staten uit de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen en uit bepaald aangewezen categorieën van personen, die eene of meer hooge en gewichtige betrekkingen bekleeden. De v kamer heeft niet alleen het recht een wetsvoorstel aan te nemen of te verwerpen, maar ook er wijzigingen in te maken. Dit laatste recht (het ree t van amendement) heeft de ie kamer niet. De 2« kamer heeft ook het recht van initiatief, d. i. om zelve wetsvoorstellen in te dienen.

De uitvoerende macht in den staat berust bij een onschendbaar Monarch, wiens Ministers verantwoordelijk zijn. Het hoofd van den staat draagt aan de Staten Generaal wetsontwerpen voor. Over de voorstellen, die aan de volksvertegenwoordiging zullen worden gedaan, moet de Raad van State worden gehoord, een raadgevend lichaam, waarvan de leden door het hoofd van den staat worden benoemd.

De rechterlijke macht, eigenlijk een deel van de uitvoerende macht, zorgt voor het straffen van de overtreding der wetten. Het opperste gerechtshof is de Hooge Raad. Verder heeft men Gerechtshoven (vijf), Arrondissements-Rechtbanken en Kantongerechten.

De vertegenwoordigingen der provinciën heeten Provincia e Staten, die van de gemeenten heeten Gemeenteraden. In de provinciën wordt de Koningin vertegenwoordigd door den Commissaris der Koningin, in de Gemeenten dooreen Burgemeester. De Gedeputeerde Staten, uit en door de