is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciale Staten benoemd, hebben het dagelijksch bestuur en de uitvoering van zaken met den Commissaris der Koningin in handen, terwijl in de gemeenten de Burgemeester en de Wethouders, de laatste uit en door den Raad gekozen, het Dagelijksch Bestuur vormen.

§ 8. Bezigheden v. h. Nederlandsche volk. (Vergel. $§ 28 39 ic Lkr.) Het grootste deel der woeste gronden van Nederland (18 0 „ van 't geheel) moet worden gezocht in de zand- en grintgronden en de nog onvergraven hoogvenen van Drente, Overijsel, Gelderland, N.-Brabant en Limburg. Deze oostelijke streken onzes lands waren, door hare hooge, droge ligging, het eerst bevolkt. Hunebedden herinneren in het N. nog aan de oudste, voorhistorische bewoners; zoo ook steenen werktuigen, die men ook elders in den grint- en zandbodem vindt. De tumuli (grafheuvels) met hunne urnen doen waarschijnlijk terugdenken aan den oud Germaanschen tijd.

Waar de heide over groote uitgestrektheden woekert, als in Drente, op de Veluwe en in de Kempen, zwerven de langstaartige heideschapen onder toezicht van den scheper rond. Het bouwland ligt meest op hoogten bij de dorpen (esschen), terwijl de weilanden langs de beken voor runderteelt dienen. Rogge, boekweit, aardappelen zijn de hoofdproducten. I11 den omtrek van Meppel wordt veel gedaan aan runderteelt en boterbereiding. Met varkensteelt houdt men zich op de oostelijke zandgronden veel bezig. Drente en Gelderland hebben goede paarden. Op de heidevelden bijenteelt; Venendaal heeft eene bijen markt.

Uit sommige beekgronden wordt oer gedolven. In de jongere veenkoloniën zijn turfafvoer, verzending van turfbriquettes en van turfstrooisel, teelt van aardappelen, boekweit en rogge, hoofdbezigheden. In vele oudere veenkoloniën heeft zich eene belangrijke nijverheid ontwikkeld: aardappelmeel, spiritus, stroop, steenen, kalk, stroopapier, glas, zijn de voornaamste voortbrengselen van deze industrieën. Van de oudere veenkoloniën voeren sommige geen turf meer uit, daar hei veen is afgegraven. Toch blijft nog altijd de eigenaardige bouworde langs het kanaal bewaard.