is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewoners der grootere Moluksche eilanden meest nog heidenen zijn. Het Christendom heeft de meeste vorderingen gemaakt onder de Alfoeren van de Minahasa van Menado de Bataks ten Z. van het Toba-nieer (protestanten) en op de Philippijnen (kaiiolieken).

Inboor Wel ^omt Q8" u van het bevolkingcijfer van onzen lingen en Archipel op de inboorlingen, zoodat slechts 2 °/0 voor Vreemde- t)e Van buiten ingekonienen overschiet, maar deze

lingen. |aatsten hebben óf als de Chineezen en de Arabieren, bepaalde middelen van bestaan voor een aanzienlijk deel in handen (de Chi neezen zijn op Java meest handelaars, handwerkslieden, of pachters van regeeringsmonopoliën; op de buitenbezittingen meest landbouwers, mijnwerkers, handwerkslieden, koelies en handelaars; de Arabieren zijn meest handelaars), öf, als de Nederlanders, zijn zij als ambtenaren grootendeels vertegenwoordigers van het gezag en verder landbouwindustriëelen en handelaren. De inboorlingen zijn slechts voor een klein gedeelte iets anders dan landbouwers.

Aantal, Voor de bevolking worden de volgende cijfers Dichtheid, opgegeven. Op Java en Madoera beloopt het aantal inwoners ruim 28.5 mill., waarvan 63000 Europeanen en met deze gelijkgestelden (d. z. alle Christenen), 277000 Chineezen en 18000 Arabieren. Voor de Buitenbezittingen worden opgegeven 6 mill., waarvan 13400 Europeanen en met deze gelijkgestelden, 253000 Chineezen (103000 op Soematra's Oostkust, 38000 in de Westerafdeeling van Börneo, 39000 op Bangka; 13000 op Riou en Onderhoorigheden, 12000 op Billiton) en Q200 Arabieren (waarvan 3700 op Börneo en ïgoo in de resid. Palèmbang). Buitengewoon dicht bevolkt zijn de residentiën Këdoe en Soerabaja, waar successievelijk 450 en 415 per KM2 wonen. Ter vergelijking: de provinciën Zuid- en Noord-Holland (met hare groote steden!) tellen 387 en 355 per KM'-. Terwijl in Nederland gemiddeld 157 per KM- wonen, bedraagt dit cijfer voor Java en Madoera wel 220. Toch woont in Nederland meer dan 1/4 deel der bevolking in steden van meer dan 50000