is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kleinere eilanden ten O. van Celébes en Timor samen. Op al deze eilanden is viscli- en tri pangvangst eene hoofdbezigheid.

Ilalmaheira of Djilolo is vulkanisch, evenals de ten W. daarvan gelegen kleine eilanden Fernate, fidore, Makjan en Batjan. Boeroe levert kajapoet-olie, Ceram veel sago. Am bon en bijgelegen eilandjes zijn de kruidnagel-eilanden; de haven van Ambon is het middelpunt van den handel in deze streken. De kleine vulkanische Banda-eilanden leveren muskaatnoten en foelie; Ban da Neira was een hoofdsteunpunt voor de macht der Oostindische Compagnie. De Banda zee wordt ten Z. en ZO. begrensd door de Zuidwester- en de Zuidooster eilanden, namen van Banda uit gegeven.

Tot de residentie Ternate behooren de zoogenaamde Papoesche eilanden, bij het NW. deel van Nieuw-Guinea gelegen, alsook de vvesthelft van laatstgenoemd eiland, tot 141° OL. In het oostelijkste deel van den Archipel is Dobo op Wammer, een der door den paradijsvogel bekende A roe-ei landen , eene druk bezochte marktplaats. Deze eilanden zijn nog zoo slecht onderzocht, dat de verschillende kaarten daarvan ook eene verschillende voorstelling geven.

§ 45. De Philippijnen behooren nu aan de Vereenigde Staten. Het hoofdeiland Lu zon heeft de grootste stad van den lndischen Archipel, Manila (150000 i.). Hoofdvoortbrengselen zijn suiker, tabak, manilahennep, koffie, sapan- en djatihout. De bevolking is reeds voor de helft tot het katholicisme bekeerd. Aan Spanje behoorden ook Palawan en de Soeloe-eilanden.

O. AFRIKA

§ 46. Omtrek. (Vergel. § 65 en 66 ie Leerkr.). Het karakter der kusten is afwisselend. De kusten van de Roodezee, van de golf van Aden en van kaap Guardafui tot den aequator zijn bijna overal steil; zoo ook die van de Deiagoabaai tot ten N. van Kaapstad, alsmede hier en daar in Neder-Guinea, dan tusschen de baai van Gaboen en de Calabar-monding en meer afwisselend in O pper-Guinea. Ook de noordwestkusten een groot deel van de Afrikaansche Middellandsche zeekusten