is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De christenstaten zijn in Afrika slechts gering in aantal: buiten de Zuidafrikaansche republiek en Oranje Vrijstaat en de republiek Liberia, nog slechts Abessinië en Madagaskar. Abbessinië bestaat uit verschillende, staatkundig slechts los samenhangende deelen, als Sjoa, Tigre e. a. Het land lijdt onder vele twisten en oorlogen. Adoea, het oude Axoem, Gondar, Debra Tabor zijn de voornaamste steden. De tegenwoordige hoofdstad is Addis Abeba. Vele vestingen, o. a. Magdala, liggen op amba's. Oostwaarts ligt Harar, dat door de Abessiniërs is bezet en een belangrijk station is voor den handel tusschen Abessinië en de kust. Tusschen Addis Abeba en Harar bestaat telegrafische verbinding en een spoorweg wordt aangelegd.

De Zuidafrikaansche republiek (Transvaal) en Oranje Vrijstaat zijn door Nederlandsche boeren gesticht, kolonisten uit de Kaapkolonie. De Kaapkolonie toch was oorspronkelijk eene vestiging van de Nederlandsche Oostindisch Compagnie. (Jan van Riebeek in 1652.) Nederlandsche kolonisten, met Fransche réfugiés en Duitschers, vormden den grondslag voor de Hollandsche Boerenbevolking van Zuid-Afrika. Onder den druk, dien de bewindhebbers der Compagnie op de kolonisten uitoefenden, ontwikkelde zich bij deze de zucht om het binnenland in te trekken en voor hunne kudden nieuwe weiden en voor hun geweer nieuwe jachtvelden te zoeken. Daar, in de binnenlanden, ontwikkelde zich een zelfstandig ras, vertrouwende op den God van zijn' Bijbel en op zijn nimmer missend geweer. In 1798 gingen de bezittingen der Compagnie aan de Bataafsche Republiek over. Sedert 1814 bleef de Kaapkolonie voorgoed aan Engeland. Nu werd de kolonisatie der Engelschen aangemoedigd; onbillijkheden bij de afschaffing der slavernij, ten opzichte van de Hollandsche boeren begaan, en onderdrukking van deze door de Engelschen wekten ontevredenheid en eindelijk besloten velen de Kaapkolonie te verlaten. Tusschen 1836 en '40 had de „groote trek" plaats, waarbij zeker 10000 boeren de Kaapkolonie verlieten. Onder voortdurende oorlogen met de Kaffers werden in 1837 de landen aan de overzijde van de Vaalrivier tot de Limpopo veroverd. Nog bloediger waren de