is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tot een af/onderlijk ras wil brengen. De laatste zijn de Eskimo's, die van de vischvangst leven. Sedert de (Manken met hunne betere hulpmiddelen hunne mededingers op zee zijn geworden, gaan ze in aantal achteruit. De vele Indianenstammen van N.-Amerika ten Z. van de poolstreken, die in hunne prairiën wel jachtdieren (bisons) vonden, maar geen runderen, paarden of schapen, die hen tot veeteelt hadden kunnen uitlokken, weken bij de komst der landbouwende kolonisten westwaarts: de bijl van den kolonist, die van de boomen der oostelijke wouden zijne blokhuizen bouwde, de spoorwegen, die steeds verder naar het W. op drongen, verjoegen de Noordamerikaansche Indianenstammen. De kolonisten hadden er de Europeesche korensoorten, die ook al in Amerika ontbraken, zoowel als hunne huisdieren ingevoerd en zoo verdrong het geslacht der korenzaaiers dat der jagers met hunne jachtdieren. Van de speciaal Amerikaansche nuttige planten, die de Oude Wereld van daar uit invoerde, moeten in de eerste plaats worden genoemd: de aardappel, de mais, de tabak en de kinaboom. In N.-Amerika waren de kolonisten Germanen. De Spanjaarden waren reeds eerder in Middel- en Z.-Amerika gekomen, in de allereerste plaats om de schatten aan goud en zilver, die de westelijke hooglanden bevatten. Zij vonden daar een beschaafd volk, dat den lama als lastdier en de mais als landbouwproduct kende en gebruikte, dat een beeldschrift bezat en goede wegen had aangelegd. In woesten krijg werden deze stammen onderworpen. Het grootste deel der oostelijke vlakten en berglanden bleef voorloopig het terrein van hoofdzakelijk jagende en visschende Indianenstammen. Later ontwikkelde zich in tropisch Amerika het plantagewezen: suikerriet, katoen, koffie, tabak, cacao. Voor den arbeid in de mijnen zoowel als op de plantages werden Negerslaven ingevoerd. Nu bestaat de slavernij nergens meer in Amerika. Zoo bestaat de bevolking van N.-Amerika tegenwoordig hoofdzakelijk uit Germanen (meest Engelschen) met, in het zuidelijk gedeelte der Vereenigde Staten, een vrij sterk Negerbestanddeel, alsmede uit Kleurlingen. De taal is het Engelsch. In Middel- en Zuid-Amerika is de bevolking grootendeels van Spaanschen (in Brazilië van Portugeeschen), dus