is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen aan de kusten en in 't binnenland vooral weiland genoeg aanwezig. De woluitvoer wies geweldig en de Australische planten- en dierenwereld maakten weldra in de kuststreken plaats voor eene bijna volslagen Europeesche. In 1810 voerde Australië 70 kilo wol uit, in 1896 Australië en Nieuw-Zeeland gezamenlijk voor een bedrag van 24.6 in 1899 voor 23.5 millioen p. st.! Australië is liet eerste wolland der Aarde. Wijn gedijt er uitmuntend. Vleesch, talk, huiden, boter en leder zijn eveneens belangrijke uitvoerartikelen. Het N. van Queensland is een plantagegebied. Tegenwoordig overtreffen in den uitvoer de producten van veeteelt en landbouw reeds langs de metalen (goud, zilver, lood, koper). Goud werd in 1896 voor bijna 12 niill., in 1899 voor 17.1 mill. p. st. uitgevoerd. Ook vindt men in het O. kolen. Maar in weerwil van, misschien beter: ten gevolge van dezen vooruitgang (die 'evenwel de inboorlingen in de kuststreken tot harden arbeid voor de Blanken heeft genoodzaakt en die met eene concurrentie, waartegen zij niet zijn opgewassen, ook sterke dranken en vroeger onbekende besmettelijke ziekten, vooral pokken, heeft gebracht) sterven de inboorlingen uit; op Tasmanië zijn ze reeds verdwenen. In de mijnstreken hebben zich reeds vele Chineezen gevestigd.

Vooral in het ZO., van Melbourne, Sydney en Adelaïde, ook van Brisbane en in den jongsten tijd ook van Perth uit, dringen spoorwegen steeds dieper in het land op.

Men telt nu zes staten, vóór 1 Januari 1901: koloniën.

Nieuw-Zuid-Wales, de oudste kolonie, heeft de meeste veeteelt. Vooral sedert de ontdekking van goudaders werd deze kolonie bevolkt. De hoofdstad Sydney (490000 heeft veehandel en in Port Jackson eene van de beste havens der Aarde. Newcastle a/d Hunter voert veel steenkool uit. De Australische steden zijn snel gewassen en even regelmatig gebouwd als de Amerikaansche.

Victoria is de dichtst bevolkte en bloeiendste der staten. De hoofdstad Melbourne (480000 i.), aan de ruime Port Phillip waaraan ook de haven Geelong, is de tweede stad van Australië, Ballarat is een centrum voor het gouddelven.

Zuid-Australië, niet de hoofdstad Adelaïde (160000 i.),