is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal van het W. naar het O. Des winters dringen op het noordelijk halfrond de regenbrengende ZW. winden ver in het continent op. Oostwaarts, in het binnenland, ligt dan een gebied van hoogen luchtdruk met gcringen neerslag. Des zomers is de luchtdruk boven den oceaan betrekkelijk hoog, terwijl de barometerstand in het binnenland laag is, waar dan alzoo aanleiding ontstaat tot condensatie van waterdamp. De kustlanden hebben op hoogere breedten alzoo een maximum \an neerslag in den winter (oceanisch type), de binnenlanden een maximum in den

zonier (vastlands type).

§ 27. Klimaatprovinciën. Warmte, neerslag, windrichting cn orographische gesteldheid van een land zijn de hoofdfactoren van 't klimaat. Men heeft nu, lettende op den invloed van deze vier factoren en op de hoofdtrekken van het klimaat, de landoppervlakte der Aarde in groote afdeelingen verdeeld, die elk voor zich genoeg overeenkomst in klimaat vertoonen 0111 als eene zoogenaamde klimaatprovincie te kunnen gelden. In deze paragraaf worden naar Supan 34 klimaatprovinciën onderscheiden en kort omschreven. Zie kaart I in Bos' Schoolatlas, 15c druk. In de Oude Wereld en Australië onderscheidt Supan de volgende 21 provinciën:

1. Westeuropeesche provincie. Zachte wintertemperatuur onder invloed van over den Golfstroom gestreken westenwinden. De gemiddelde zomer- en wintertemperaturen verschillen minder dan 150. Tamelijk overvloedige neerslag en vrij gelijkmatige verdeeling van den regen over t jaar.

2. Oosteuropeesche provincie. Hier vertoont zich een vastlands-, beter: een overgangsklimaat. Veel geringere verschillen op kleine afstanden dan in West-Europa, doordien bijna overal de vlakte heerscht. De regenhoeveelheid geringer dan in prov. 1. en afnemend naar 't ZO. Het maximum van neerslag valt

in den zomer.

3. Westsiberische provincie. Vastlandsklimaat

4. Oostsiberische provincie. Grootere hoogte van den bodem; meer oostelijke ligging: sterk vastlandsklimaat. Streek van het Siberische koudecentrum. Weinig neerslag.

5. Ka nitsj at ka-provincie, waar de nabijheid der zet