is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne armoede aan regen, kent hoogstens Savanen, grootegt.svlakten met alleenstaande hoornen: langs de rivieren staan de hoornen dichter; hooge, smalbladige eiicalypten zijn er wel het meest kenmerkend. Voor 't overige biedt het binnenland slechts woestijnen aan, vooral in 't wésten, vlakten met doornig struikgewas (Scrub) bezet, en kale zoutsteppen.

De dierenwereld is in Australië eveneens zeer eigenaardig. Apen en roofdieren ontbreken, zelfs kwamen er oorspronkelijk geene andere landzoogdieren voor dan buideldieren, waaronder vooral de kangoeroe bekend is, en vogelbekdieren, verder is de eenige uitzondering de dingo of de Australische lioiul, die niet onwaarschijnlijk verwilderd is van ingevoerde herdershonden. Paarden, runderen, schapen, varkens en dromedarissen zijn opzettelijk ingevoerd en gedijen er uitmuntend. Nieuw-Guinea en Australië hebben paradijsvogels en casuarissen.

§ 64. De voornaamste landbouw- en handelsgewassen. Voedingsmiddelen. Onder de planten zijn er, die een belangrijken invloed hebben uitgeoefend op 's menschen middelen van bestaan, zijne voeding, zijne kleeding, zijn levensgenot.

Vooraan in de rij der plantaardige voedingsmiddelen staan de korensoorten, de gewassen die den landbouw in het leven hebben geroepen, den landbouw, die den mensch bond aan den bodem, welken hij bewoonde, daardoor het groote voordeel verschafte van vaste woonplaatsen, de vorming van staten, meer verdeeling van den arbeid, de ontwikkeling van nijverheid en handelsverkeer, den aanleg van verkeerswegen en die zoodoende eene hoogere beschaving in de hand werkte. Met het dichter worden der bevolking werd de behoefte aan meer koren voor het onontbeerlijke brood grooter en traden andere landen op als korenleveranciers. Kon Sicilië in de oudheid de korenschuur zijn voor de landen om de MUdellandsche zee, tegenwoordig kent de Aarde andere korenleveranciers, wier productie die van de landen der oudheid tallooze malen overtreft. Voor eene eeuw nog werd de internationale korenhandel op 10 a 11 millioen H.L. jaarlijks geschat; 1111 is (1898) de jaarlijksche korenproductie reeds gestegen tot 3,5 milliard H L, waarvan de Vereenigde Staten van Amerika meestal ongeveer het