is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den- waar dit metaal niet werd aangetroffen, was hun het land „zonder waarde". En welk een' menschenstroom trokken niet, omstreeks het midden der vorige eeuw, de goudlanden Californië en Australië, later Zuid-Afrika! Onder de goudlanden namen voorkort de Vereenigde Staten de eerste plaats in; daarop volgde onmiddellijk Australië en op niet al te grooten afstand Rusland. In den jongsten tijd is de volgorde echter reeds weer anders: Zuid-Afrika, de Vereenigde Staten, Australië en Rusland De eerste drie landen leverden in 1897 ieder bijna het i , t|eel van de totale opbrengst, die 36oooo Kg. bedroeg De meest gelijkmatige opbrengst aan goud vertoont Rusland, 111

oostelijk Siberië en den Oeral. , , ,

ln minder maar toch eenigszins in dergelijke mate als het goud, heeft het zilver aantrekkingskracht op den mensch uitgeoefend. Voor Spanje was in de oudheid het zilver meer dan het goud en het koper het middel, dat Phoeniciërs, Karthagers en Romeinen aanlokte, ln Duitschland, vooral in Saksen, 111 den Harz en de Ertsgebergten was de aanwezigheid van zilver menigmaal de oorzaak van 'tontstaan van steden, als Üoslar, Klausthal, Andreasberg, Prsjibram, Schemnitz. In den Altai en de Baikallanden was dit metaal de hoofdoorzaak van de vestiging der Russen, zoodat dan ook de handelsweg over Omsk en Tobolsk naar Rusland wel de „zilverweg' werd gelieeten, eene eigenaardige tegenhanger van den weg, dien de Spanjaarden volgden met hunne „zilvervloten" van Amerika naar Spanje, ln Amerika, vooral in Mejico en Peru, vinden wij in steden als Potosi, Zacatecas, Ouanajuato e. a., als ook 111 den naam der La-Plata-staten of Argentina wel de sterkst sprekende bewijzen van de macht van het zilver. De Amerikaansche staten Nevada, ldaho, Montana, staan in hunne geschiedenis als 't ware op een zilveren bodem. Tegenwoordig leveren de V. St. en Mejico (dat in den Spaanschen tijd het zilverrijkste land der Aarde was, daarna sterk 111 opbrengst daalde, maar in de laatste jaren weer aanzienlijk klom) de grootste hoeveelheid zilver (in 18Q7 elk bijna a/io deel van de ruim 5V2 millioen Kg.); daarop volgen Bolivia, Australië, Duitschland, Peru.