is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. DE MENSCH.

§ 71. Menschenrassen. Bij de beschouwingen der afzonderlijke werelddeelen hebben we reeds gezien, dat de menschen naar lichaamsverschillen en eigenaardigheden van de taa in verschillende rassen kunnen worden verdeeld. Ook werd herhaaldelijk melding gemaakt van verschil in godsdienst. Om het overzicht over 't geheel niet uit het oog te verliezen, zal hier eerst de verdeeling van de menschen over de gansche Aarde in rassen, daarna die naar de godsdiensten worden opgegeven.

Men kan verschillende menschenrassen onderscheiden, waartusschen menigmaal overgangen en vermengingen voorkomen.

i. Het blanke, Kaukasische of Middellandsche ras, dat de Indo-Germanen (de Germanen, Romanen, Slaven en Kelten in Europa, de Kaukasusvolken, de Iraniërs, de Hindoes in Azie), de Semieten (langs de noordkust van Afrika, in Abessinie, Arabië, Syrië en Mesopotamië; ook de Israëlieten behooren ei toe) en de Chamieten (in Noord-Afrika tot aan de Soedan) en verder in het Somali-schiereiland) omvat. Verder heeft het zich in de nieuwe geschiedenis door kolonisatie gevestigd in de Vereenigde Staten van Amerika, zuidelijk Canada, West-Indie en in de kuststreken van Middel- en Zuid-Amerika, langs den noordvoet van het Achter-aziatische hoogland en langs de groote Siberische stroomen, in Zuid-Afrika en in 't ZO. van t vastland Australië, terwijl kleinere getallen Kaukasiërs in alle grootere kustplaatsen der Aarde voorkomen, waar zij menigmaal een

overwegenden invloed uitoefenen.

2. Het Mongoolsche ras, gekenmerkt door eene gele huidkleur, zwart en sluik haar, uitstekende jukbeenderen en smalle, schuin staande oogen, bewoont het gedeelte van Azië, hetwelk er overblijft na aftrek van de door de Kaukasiërs en de straks te noemen Drawida's bewoonde gedeelten. In Europa behooren er toe de Finnen, de Lappen, de Samojeden, enkele stammen in oostelijk Rusland, alsook oorspronkelijk de Turken en de Magyaren. De hoofdvolken van dit ras zijn de Ghineezen en de "japanneezen. De eersten komen als koelies en kolonisten voor in Amerika, den Indischen Archipel en Australië^