is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne werkkracht aan de studie der taalwetenschap en aan de letterkundige kritiek wijden. Als lid der Koninklijke akademie van Helgië, en voorzitter van liet comiteit voor het uitgeven der oude gedenkstukken der Nederlandsche literatuur, bezorgde hij de uitgave van Van Maerlant's Rijmbijbel, niet een voorwoord, aanteekeningen en een glossarium; leidde voor de Maatschappij der Vlaamse/ie Bibliophielen te Gent, de uitgave, in zes boekdeelen, deiwerken van den Groenendaalschen mystieker, den Vir mirabilis et Doctor exstaticus Ruysbroek.

Als hoogleeraar en als criticus nam hij een buitengewoon groot en werkdadig aandeel in onze beweging. De met aanteekeningen voorziene uitgaven van Hollandsche schrijvers, die hij bezorgde, evenals zijne „Tael- en letterkundige Aenmerlcingerileveren er een doorslaand getuigenis van. Als geschiedschrijver gaf hij eene Vaderlandsche Historie in tien boekdeelen, die aan Requesens afbreekt;