is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken verschillende drukken beleefden; den geestigen en vaderlandslievende]» pastoor Düvillers ; Aïïdries van Hasselt, die, vooraleer de eerste Belgiscli-Fransche dichter van zijnen tijd te worden, onder meer andere werken, een bundel kinderverzen deed verschijnen, getiteld: „Het (jouden Ifockskcn", welk werk nog onlangs opnieuw het licht zag; Bmeck, schrijver van drie bundels „Mengeldichten*, den talentvolsten dichter der groep; Rens, vader Rens, ijverig schrijver en beminnelijk dichter, stichter van het „Nederduitsch letterkundig Jaarboekjedat van at 1834 tot aan den dood des dichters (1874) verscheen, en van het halfmaandelijksch tijdschrift „I)e Eendracht", dat van 1846 tot 1878 bestond: beide deze uitgaven zijn kostbare bronnen voor de geschiedenis onzer heroplevende literatuur.

I)e eerstvolgende naam van eenige beteekenis, die wij nu tegenkomen, is die van Maria Doolaeghe (vrouw Van Ackere). Bij den naam dezer uitstekende vrouw, die door hare tijdge-

4