is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Daarvoor dank ik haar nagedachtenis. Met driehonderd pond kan men zich zelfs in Engeland een plaatsje verschaffen, waarop men staan en werken kan. Twee uur geleden meende ik arm te zijn."

„En toch zijt gij rijker dan gij denkt. Het testament zegt: drie honderd pond en elke andere som, die bij haar dood in het bezit der testatrice wordt gevonden. Ik zeg, dat zij nog ander geld bezat."

„Beste Romney, wij behoeven de stuivers niet te tellen. Ik ben rijker dan ik dacht; laat u dat voldoende zijn."

„Neen, luister. Gij hebt met zaken en een neef te doen, en ik vrees dat beiden uw geduld wat op de proef zullen moeten stellen. Ziehier wat het geval is. Die andere som (er is een andere som, niet in het testament genoemd, omdat zij eerst later in tante's bezit is gekomen, maar niettemin even stellig u vermaakt als die driehonderd pond), die som is dertig duizend pond. Wanneer en waar wilt gij haar in ontvangst nemen? Het is mijn plicht u met dat alles lastig te vallen."

Hij sloeg op het ijzer, terwijl de staaf gloeiend was. Geen wonder dat mijn oogen vonken schoten.

„Genoeg," zei ik, „ik dank u; gij weet kiesch uwe giften te bemantelen, maar ik, die uw bloed in de aderen heb, kan, even als gij, beter geven, dan ontvangen als een uwer beweldadigden. Vaarwel."

Hij hield mij terug met een gebaar van kalmen trots. „Een Leigh," sprak hij, „geeft giften en geeft liefde, maar nooit bemantelt hij iets. En kon hij het, hij waagde het niet tegenover een Leigh met bloed in de aderen, dat negen eeuwen lang elke leugen heeft leeren haten en vervolgen, — En nu zullen wij het overige even duidelijk maken. Uwe tante bezat dit geld."

„Gij zult het duidelijk maken, neef, glashelder als ons beider eer, of wat een onzer spreekt is nutteloos, volkomen nutteloos. Mijn tante, zegt gij, bezat deze som, erfde haar — van wien ? — wanneer? geef bewijzen, noem een datum."