is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzegeld — in de hand der doode is gevonden. Haar geest was reeds ver, niet meer te vinden aan het adres zoo duidelijk door u geschreven. Ik ken uw flink gebouwde A, den lossen zwaai van uw G. Nu. luister verder, laten wij elkander goed verstaan. Gij zult van het groote feit, het schenken van deze gift niets ontdekken, tenzij er iets van in dezen brief fs te vinden, dien ik, als mij niet toebehoorende, u

teruggeef. — Gij wilt hem niet aannemen? Dan

zullen gij en ik, gij als schrijver, ik als erfgename,

hem samen, met uw verlof openen Juist zoo ...

De vorm, waarin het aanbod wordt gekleed, is edeler nog dan het edel aanbod zelf, en ik stem u toe, Romney, dat het meest trotsche en fijngevoelige hart een gift, op zoo kiesche wijze aangeboden, zou kunnen aannemen, zonder er zich meer door te voelen bezwaard dan Salomo, den met heilige teekenen gegraveerden ring aan den vinger stekend, zich bekommerde om den prijs er van en het karaat van het fijne goud, dat tot de vervaardiging had gediend.

Zóó alleen schenkt een Leigh aan een Leigh. Of liever, zoo zou hij het hebben kunnen doen, want — let wei — hier is het bewijs van de gift, maar niet het bewijs, dat ze is aangenomen — integendeel. Het zwarte stof van den dood, door het noodlot in iedere vouw van dezen gesloten brief geblazen, heeft de versch geschreven inkt voor altijd doen opdrogen, heeft de gift vernietigd, de kieschheid overbodig gemaakt en laat niets dan deze snippers achter."

Zoo sprekende, scheurde ik het papier van boven naar beneden en van beneden naar boven, nogmaals en nogmaals, dat de snippers dwarlend neervielen, als bladeren in het bosch door een wervelwind afgerukt en meegevoerd, tot ze, langzaam op Valdamo dalend, tot ontsteltenis der heuvelen den droeven

grond bestrooien Och kom, ik schrijf als een

dichter, wiens beelden te stout zijn; ik maak een kleine zaak tot een groote. Maar ik kan ook Romney's

5