is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen haar bloemen op haar tafel neer, dan zou het fraaie voorwerp aanstonds aan het smelten gaan, haar zachtsten vingerdruk niet weerstaan. Ik voor my zal my wel wachten het broze ding aan te raken, en het misschien te bederven een half uur vóór de zon komt en het doet smelten. Zoo blijve het daar staan. - Ik ben gewoon zonder omwegen mijn meening te zeggen, gij hebt naar mijn bedoeling met te raden, ik weet mijn zijde niet handig met fiine steken in allerlei plooien te leggen - ziet gij, neef, ik ben een vrouw en verval dus natuurlijk in de beeldspraak der vrouw, zooals gij in die van den man. — Zoo wensch ik u dan in allen eenvoud het beste', ik betreur van harte het leed u aangedaan, niet alleen om uwent-, maar ook om der menschheid wille. Dit geslacht was altij ondankbaar; gij vult aan liet avondmaal hun^ met zuivren wijn en zij geven u dien in de ure der kruisiging op een spons, in edik en gal gedoopt,

terl\\7are de mensch minder ondankbaar,'' sprak hij dof dan ware hij minder deerniswaard. God zou 2SS $ neergedaald om te sterven als de mensch hem had kunnen danken voor die daad.

" Gelukkig staat het vast," hernam ik, „dat, wat der menschen ondank u ook hebbe doen hjden g.j evenmin zinken kunt als het biezenkistje, van den last van Mor.es bevrijd. Want g,J «t l.cht »e«. en dat is u goed, dat is mannelijk. Wat mij aangaat, luister; — zij hebben Leigh Hall verbran, maar waren zij volkomen tot duivels, 3a meer dan Lucifer geworden, hadden zij, in stee van uw huis, een paar van die sterren, daar straks, voordat de maan kwam, aan het flonkeren, verbrand en ze a.s asch over 't geschokt heelal uitgestrooid, dan zou

dit toch, indien wij beiden bleven wie wij waren aeen verandering in onze vriendschap kunnen bren en en evenmin u het recht geven woorden te spreken die veel meer te kennen geven, dan ge op dit