is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was genegen hem naar het station te vergezellen, dat hij zich voorgenomen had te stichten te Mabotsa onder de Bak ha t la. Na de noodige voorbereidselen vertrokken beiden in het begin van Augustus 1843 en kwamen zij, tijdens hun reis vergezeld van drie Europeesche jachtliefhebbers, na verloop van veertien dagen op de plaats hunner bestemming aan. Het eerst wat de zendelingen deden, was met het hoofd van den stam spreken en vragen of hij een zendeling bij zich wilde toelaten. Met het oog op de kralen, geweren en andere begeerlijke zaken, waarvan blanke mannen naar hun toescheen altijd een ruimen voorraad hadden, heetten het hoofd en zijn lieden hen hartelijk welkom. Vervolgens kocht Livingstone in allen wettelijken vorm een stuk land van hen, om er een woning op te bouwen. Hij stelde een contract op en dit werd, nadat het eerst aan het stamhoofd goed verklaard en uitgelegd was, door beiden geteekend, en wel door het hoofd met een figuurteeken. De zendelingen bouwden nu een hut, doch de Bakhatla hielpen hen daar niet hard aan, aangezien zij zulk soort van werkjes gemeenlijk liever aan hun vrouwen overlieten. Veel hulp hadden zij echter van den inlandschen diaken Mebalwé, die door hen uit Koeroeman was medegenomen en waarover later meer. Dit alles werd door Livingstone en zijn makker gedaan op eigen verantwoordelijkheid, in de hoop dat de directeuren het later goed zouden keuren. Vonden zij het niet goed — zoo schreef hij hun — dan stelde hij zich weder ter hunner beschikking om