is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeren, hield daar den geheelen omtrek in beroering, nadat hij zich aan de oevers van een meer gevestigd had. De meer vreedzame stammen hadden gehoord van het groote nut van den blanken man, en van de wapens waarmede een handvol blanken groote roovertroepen hadden verdreven. Daarom waren zij geneigd den vreemdeling te verwelkomen. Wel was het niet zeker dat dit zoo blijven zou, want jagers uit het Grika-land en individuen uit stammen die het Evangelie vijandig gezind waren, waren reeds af en toe het noorden ingetrokken en hadden niet alleen allerlei kwade geruchten over de zendelingen uitgestrooid, doch ook door hun onzedelijk leven ziekten ingevoerd, die daar vroeger onbekend waren. Zoo deze streken dus voor het Evangelie gewonnen zouden worden, dan was er geen tijd te verliezen. Vandaar dat Livingstone niet geaarzeld had honderden mijlen vér van alle beschaving deze stammen te bezoeken; hij wilde nu ook desnoods zijn geheele leven onder hen doorbrengen. Toen hij nog geen jaar met hen verkeerd had, had hij reeds geleerd hoe door eenvoudig en onbevreesd optreden en door vriendelijkheid den Afrikaan voor zich te winnen. Zijn lievelingsdenkbeeld was en bleef: verbreiding van het Evangelie onder de inlanders, hoofdzakelijk door middel van inlandsche Christenen. Enkele vrienden hadden hem reeds geld gezonden om eenige van zulke Christenen uit de heidenen aan te stellen.

Dit alles meldde hij zonder eenige terughouding