is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlagen zou verwekken. „De graanhalmen zullen afsterven als gij weigert en wij zullen allen verstrooid worden. Laat gij hem voor dezen éénen keer regen maken, dan zullen wij allen, mannen, vrouwen en kinderen, naar de school komen en zingen en bidden, zooveel als ge maar wilt." Doch Li vingstone liet Sesjéle volle vrijheid om te handelen naar eigen begrip van wat goed was, daar deze dienaangaande zelf de wet in den Bijbel neergelegd kon vinden. Sesjéle echter wilde geen regen meer maken met „medicijnen, zooals hij vroeger placht te doen. Ieder oogenblik kwamen er wolken opzetten die heel wat beloofden, maar telkens trokken zij weder weg en — de zon brandde weer even fel. Sesjéle's oom zeide: „Wij houden allen zóó veel van u alsof gij onder ons geboren waart. Gij zijt de éénige blanke man die ons vertrouwen heeft, doch wij zouden gaarne willen dat gij met dat eeuwige bidden en preeken ophieldt: wij kunnen tóch met dat alles niet gemeenzaam worden. Gij ziet toch zelf, wij krijgen maar nooit regen en de stammen die niet bidden, zooals wij, krijgen regen in overvloed!"

En dat was volkomen waar en een zware beproeving voor den zendeling. Dikwijls zag men het op de heuvels, een tien mijlen verder afgelegen, stortregenen !

De zendeling was ruim een jaar onder de Bakoeënen geweest, toen deze ontzettende droogte zich deed gevoelen. Bekeeringen hadden er nog niet plaats gehad, doch de zendingsarbeid onder hen was niet