is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dat niet van algeheele barbaarschheid getuigde. Dit werd hem echter dra duidelijk, dat de invloed der Portugeezen niet zeer gunstig op hen had gewerkt. Wel hadden in vroegere tijden zendelingen der Jezuieten het volk lezen geleerd, en waren hiervan nog sporen te ontdekken doordien klaarblijkelijk elk geslacht het weder aan een opvolgend had trachten aan te leeren, zoodat er dan ook hier en daar nog wat van was blijven hangen. Doch de groote vloek waaronder de Portugeesche bezittingen gebukt gingen, was: de slavernij. De slavernij verhinderde een goed voorbeeld; zij was een beletsel voor rechtvaardigheid en billijkheid en stond elke verbetering in den weg. Als een hier of daar gevestigde Portugees zin kreeg in een goed uitziend inlandsch meisje, dan had hij haar slechts te koopen om haar tot zijn bijzit te maken. In plaats van de polygamie bij de inlandsche hoofden en anderen te bestrijden, namen de Portugeezen voor zich dezelfde gewoonten aan. De kinderen uit zulken omgang geboren, werden over het geheel goed behandeld. Doch het slaven-systeem verwekte een verderf, waartegen niet veel was uit te richten. Wilde Afrika ooit een land van voorspoed worden, dan moest den gevangen slaaf de vrijheid worden verzekerd.

De reizigers waren thans niet alleen beter gewapend, maar ook de goede roep die reeds van den zendeling was uitgegaan, maakte mede dat men op de terugreis weinig tegenkanting ontmoette. Livingstone had dan ook het geluk al zijn 22 mannen be-