is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevolgen. Doch met betrekking tot de eindoogst was het — volgens hem — van méér belang het zaad in den breede over een groot veld uit te strooien, dan enkele aren in te zamelen op een enkele plek. Concentratie was niet het ware beginsel in de zending. Tijd was daarin van grooter waarde dan het zich beperken tot enkele plaatsen. Eindelijk zouden de bekeeringen wel van zelf meerder worden, als thans het zaad maar naar wijd en zijd werd uitgestrooid. De streek, waar een groote zendingspost zou kunnen worden gevestigd, meende hij gevonden te hebben op de heuvelreeks van een hoogland, twee lengtegraden breed en van nog onbekende lengte, ten oosten van het land der M a k o 1 ó 1 o. Het zou er een uitstekend geschikte verblijfplaats blijken voor Europeesche zendelingen. Vroeger behoorde dit gebied aan de Makolólo en zij zouden er zeer gaarne weer heen willen trekken. Het was gelegen aan de uitranding van streken, welke door de echte negers, de eigenlijke kern der Afrikaansche bevolking, bewoond werden. Zij waren vriendelijk van inborst en zouden gaarne willen leeren.

Men ziet, er had een ontplooiing plaats gevonden in den gedachtengang van onzen zendeling, die in een vroegere periode van zijn leven het zich eerst tot een eer en groote vreugde had gerekend, aan de bekeering te mogen medewerken van enkele personen in het bijzonder, en die zich met den grootsten ernst gewijd had aan dat werk en er voor gebeden, hoewel de resultaten niet zeer groot waren