is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken dan nóg eens een boek schrijven. Zijn Zendingsreizen zijn een zeer boeiend werk geworden, dat grooten opgang gemaakt heeft. Wel zou men de aanmerking kunnen maken dat het boek niet overzichtelijk genoeg is en meer een verzameling vormt van brokstukken, losjes aaneen verbonden, dan één doorloopend geheel; dit moet voornamelijk geweten worden aan den haastigen spoed, waarmede hij zijn werk had te verrichten. Zijn stijl is, hoewel soms door al te groote kortheid van uitdrukking hier en daar wat duister en zwaar, over het geheel genomen ongekunsteld en eenvoudig en volkomen in overeenstemming met zijn liefde voor de waarheid en zijn hekel aan overdrijving. Nooit streeft hij in zijn woordenkeus naar effectbejag, doch tracht hij eenvoudig weer te geven wat hij gedacht of ondervonden heeft. Omdat hij zoo gehaast werd, moest hij vrij wel alles laten zooals het uit zijn pen vloeide; hij koesterde tevens groote vrees dat zijn Engelsch, waaraan hij zoo langen tijd ontwend was, niet den toets der kritiek zou kunnen doorstaan. Soms werkte hij in het huis van een vriend, doch meestal in een gehuurde woning te Londen of in de buurt van Londen. Vooral in den beginne was voor hem, die altijd zoo gewend was in de open lucht te verkeeren, het stilzitten binnenshuis een ware kwelling des geestes. Het hinderde hem niet erg als zijn kinderen in zijn kamer speelden; reeds in de fabriek te Blantyre had hij. zooals wij weten, er zich in geoefend zich niet af te laten leiden van zijn werk