is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuig zóó slecht was dat men het in „de Asthmalijder" omdoopte. Reeds aan boord van de „Pearl" gaf Livingstone als hoofd der onderneming aan ieder in liet bijzonder door middel van geschreven aanwijzigingen aan, wat van hem verlangd werd, opdat er geen verwarring zou kunnen ontstaan en elk nauwkeurig weten zou wat hij te doen had. De reizigerindeling bevond zich ineen lastigen toestand, hoewel dit minder aan anderen opviel, daar hij er zoo min mogelijk van liet bemerken. Hij was nooit in staatsdienst geweest en ook niet gewoon, bevel te voeren over dergelijke mannen als hij thans onder zich had. Eén ding had hij zich vast voorgenomen: zelf zijn plicht te doen, dan kon hij eischen dat ook de anderen hun plicht deden. Toch was hij wel eenigszins bevreesd voor botsing tusschen zoovele verschillende karakters en geaardheden, hier bijeen. Hij-zelf verkeerde blijkbaar in een overgangstijdperk, dat misschien juist door de omstandigheden waarin hij thans geplaatst was, sterker opvalt dan gewoonlijk het geval is. Het schrift van zijn brieven en andere geschreven stukken uit dezen tijd vertoont sporen die er op wijzen, dat er in vele opzichten een verandering in hem moet hebben plaats gehad : het nette, geregelde schrift van vroeger wordt tot een grof en lomp handschrift, als of het hem aan den noodigen tijd ontbrak, om zijn veeren pennen te vermaken, en hem alleen de gedachte bezielde, om maar zoo gauw mogelijk klaar te zijn. Ook scheen hij er een bepaalde studie van te gaan maken, om zich zoo veel mogelijk te leeren