is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere plichten. Had hij niet de groote gave bezeten om gemakkelijk en spoedig zich iets eigen te maken en het dan in toepassing te brengen, hij zou het niet hebben aangedurfd. Hij had echter op de drie zeereizen die hij reeds achter den rug had, goed oogen en ooren de kost gegeven en veel gevraagd en onderzocht, en thans was hij in staat om van wat hij toen geleerd had, een goed gebruik te maken. Alleen speet het hem, dat hij door deze nieuwe bezigheid zich nu zooveel minder met het eigenlijke zendingswerk zou kunnen bezighouden en dat het zijn rechtstreeksch verkeer met de inlanders wel wat zou beperken.

In het Sjoe pan ga-gebied gekomen, vond men de inlandsche stammen aldaar in oorlog met de Portugeezen. Livingstone hield zich zooveel mogelijk buiten den strijd en trachtte met de zijnen zijn tocht voort te zetten, wat hem ook gelukte, daar hij en de zijnen als Engelschen geen overlast hadden van de inboorlingen, die het bepaaldelijk meer op de Portugeezen begrepen hadden. Toen de stoombarkas den 8on Sept. 1858 te T e 11 e aankwam, en de Makolólo Livingstone herkenden in de boot die hem aan wal bracht, snelden zij naar den waterkant; zij geraakten bepaald in verrukking, toen zij hem weder in hun midden hadden. Verscheidene hunner wilden hem omarmen, doch anderen riepen: „Raak hem niet aan! Gij zult zijn nieuwe kleeren bederven!" Dat het zoo ongelukkig was afgeloopen met den armen, krankzinnig geworden Sekwéboe,