is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gewekt. Nóch de sterkst werkende opwekkingsmiddelen nóch de stem van haar echtgenoot waren bij machte den geest terug te voeren tot het leven, dat nog steeds in het lichaam aanwezig was doch thans zoo snel in de diepten verzonk van sluimer en duisternis en dood. Ook de strakheid van het gelaat en de moeilijke, korte en heftige ademhaling maakten het maar al te duidelijk, dat het einde nabij was. En de man, die zoo vaak front had gemaakt tegenover den dood en zoo menigmaal gevaren had getrotseerd, was thans geheel gebroken en weende als een kind."

Livingstone verzocht aan Dr. Stewart haar ziel aan God op te dragen, en beiden knielden tegelijk met Dr. Kirk tot gebed neder aan haar zijde. In minder dan een half uur was haar geest tot God wedergekeerd. Een half uur later trof het D'. Stewart, dat de doode thans zooveel op haar vader geleek. Hij vroeg aan Livingstone: „Merkt gij geen verandering bij haar op?" „Ja", antwoordde deze, „geheel het gezicht en de uitdrukking van haar vader." In De Zambési en haar vertakkingen zegt Livingstone zeer weinig over het afsterven van zijn geliefde vrouw, vermoedelijk, omdat hij vermeende dat hij het groote publiek niet met zijn persoonlijke gevoelens mocht lastig vallen. Doch in zijn dagboek en in zijn particuliere brieven uit hij zich des te meer. Slechts enkele aanhalingen, hier en daar uit zijn dagboek en uit eenige brieven bij elkander gevoegd, mogen hier volgen:

„Het is de eerste hevige slag dien ik geleden heb, en dat ontneemt mij al mijn kracht. Ik weende veel over haar, die wel vele tranen verdiend heeft. Toen ik haar huwde, had ik haar lief, en hoe langer ik met

haar leefde, hoe meer ik haar lief kreeg Ik ben alleen gelaten in de

wereld door haar, die ik gevoelde dat een deel van mij-zelven was.. .. O, mijn Marie, mijn Marie! Hoe dikwijls hebben wij gehunkerd naar een

rustig te-huis, sedert gij en ik uit Kolóbeng weggetrokken zijn

D i t gebed werd in haar papieren gevonden: „Neem mij, Heer, zooals ik ben en maak mij zooals Gij hebben wilt dat ik zijn moet!" Hij, die