is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maanden logeerde hij daarop met eenige zijner kinderen bij den Heer Webb en diens gezin, op Newstead Abbey, de plaats die vroeger aan Byron toebehoord had en door dezen bewoond werd. Te Bath sprak hij voor meer dan 2500 personen te gelijk en maakte hij zeer grooten opgang. De rede die hij er hield, werd door de Portugeezen beleedigend geacht en een hunner nam den handschoen op voor de handelwijzen der Portugeesche Regeering, en maakte hem zooveel mogelijk zwart. Gevolg hiervan was geen brochure, zooals hij eerst van plan was geweest te schrijven, maar het boek De Zambési en liaar vertakkingen, dat onder zijn naam en dien van zijn broeder werd uitgegeven. Livingstone deed zijn best om Dr. Kirk aan een vaste gouvernementsbetrekking te helpen, wat ook gelukte, daar deze tot Consul te Z a n z i b a r werd benoemd. Zijn broeder Charles kreeg een betrekking als Consul te Fernando Po.

Nadat zijn boek verschenen was, werd hem door Sir Roderick Murchison een voorstel gedaan dat ten slotte een nieuwe richting gaf aan het overblijvende deel van zijn leven. Hij zou de waterscheiding of waterscheidingen van Middden ZuidAfrika hebben te onderzoeken. Daartoe zou hij met een kleine stoomboot in het regenseizoen zoover mogelijk de Rovoema opvaren en dan het zuideinde van het Tanganj ik a-meer trachten te bereiken. Van daar zou hij in een lichte zeilboot zien na te gaan, waarop die watervlakte uitliep. Zelfs het bereiken van de bronnen van den Witten N ij 1