is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grootste kunst van den inkooper bestaat daarin, om niettegenstaande zijn kleinen voorraad toch alle artikelen na te houden, die door de clienteele verlangd worden Hiertoe hShÏÏ natuurl'Jk een gf0°te bekendheid met de speciale

in de eerste" V omtle\waa'op het ffiS

in ae eerste plaats te rekenen heeft. Maar zelfs al is de

inkooper geheel op de hoogte van de behoeften en van knmpn h /C in .haar veIe vormen, dan nog kan het voor-

vko°on,rSdd4g0ederen' d°°r hCt PUbHek VCrlangd' "ie"" De organisatie van het moderne warenhuis heeft zich ook deze omstandigheden ten nutte gemaakt, door het svsteem

rUpntZ^g^naam^e I N'"-V00KHANDEN-BRIEFJES, waardoor de c ïentele de controle op den inkooper levert en tegelijkertijd

industrie. gtC brCngt V3n nieUWe voortbrengselen der

Deze niet-voorhanden-briefjes (formulier 10 en 11) moet het personeel invullen, wanneer de klanten artikelen verlangen

tot hier Toe™™*30- °udal ze J'uist "Verkocht zijn of '°' hl .t0,e n°g niet nagehouden waren. Op deze briefjes

en niet nahnT^3"^h'J de artikelen niet nahoudt

wanneer zij^fen aanLen3' gmÖmn beSte'd zii" en

Deze briefjes worden de inkoopdirectie overgelegd die dan

houdenmmnPtngen h' °P °f het artikel nieUoch nage-

worden tn°f-WCl "°g eens aa"gemaand moet r-L ! levering enz. De briefjes worden door

inkooner n Pt ?e.c°ntroIeerd en bevatten dikwijls voor den

van dp crpirln en meniSe aanmerking

briefje veroorzaakt ^ A°0' Z°°'n