is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metalen buizen naar de centraalkas gevoerd. Deze wordt op de meest geschikte plaats aangebracht. In het „Kaufhaus des Westens" is ze in de benedenverdieping gelegen. Daar groote glasruiten het gezicht op het buizensysteem toelaten en op de daar werkzame caissières, vormt dit hier tegelijkertijd een attractie.

De kasbon wordt hier gestempeld en met het eventueel overschietende geld langs denzelfden weg weer teruggezonden. De aanleg van zoo'n inrichting is gecompliceerd en duur; in oude gebouwen zijn die pneumatische kassen moeielijk aan te brengen.

In de laatste jaren worden ook veel kasregisters gebruikt; in Amerika zijn firma's, die 100 of meer van die registers hebben. Ook in Duitschland is een zaak, die 60 van dergelijke toestellen in gebruik heeft, andere 20, 10, enz. De bizondere voordeelen van de Nationalkassen zijn de volgende:

De kas kwitteert automatisch den op gewone wijze gebruikten duplicaatbon met bedrag, datum en kasnummer. (Zie afbeelding 3). De onderste strook wordt door de kas machinaal afgesneden en in het binnenste der kas bewaard. Te gelijker tijd wordt het op den bon vermelde bedrag bij de reeds gedane ontvangsten opgeteld.

Deze automatische voldaanteekening heeft het groote voordeel, dat er geen veranderingen meer op den bon kunnen gemaakt worden en dat vervalschingen en dergelijke onregelmatigheden onmogelijk zijn.

Evenzoo wordt verlies door onduidelijk geschreven cijfers verhinderd. Het bijhouden der verkooperslijsten door de caissières wordt overbodig, daar de afgesneden coupons de beste gegevens voor statistiek en controle leveren. Het aflossen der caissières heeft in eenige minuten plaats, daar het reeds ontvangen bedrag alleen maar af te lezen is.

Andere soorten van voldaanteekenende National-kasregisters zijn reeds vele jaren in gebruik en zijn uitstekend bevonden. Hierbij bedrukt de kas zoowel de rekening als een achter slot liggende strook papier voor controle. Zij maken een