is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer hij deze deugden bezit, kan hij er zeker van zijn, dat zijn firma steeds gezind is, zijn persoonlijken en zakelijken vooruitgang te bevorderen, vertrouwen tegenover vertrouwen te stellen en bovenal zijn eerlijk en succesvol werken te erkennen.

Het verkeer tusschen verkooper en klanten moet op streng eerlijken basis rusten.

Het streven van den verkooper naar die eigenschappen zal zijn geheele arbeidspositie verheffen. De eisch van netheid en frischheid is een waarborg voor zijn uiterlijk. De eisch van de grootst mogelijke volmaaktheid verfijnt het waarnemingsvermogen. De eisch van volstrekte nauwgezetheid geeft den verkooper vertrouwen in de moreele waarde der firma en wekt geestdrift voor zijn werkzaamheden. Door geestdrift verkoopt men, geestdrift veroorzaakt omzet, veroorzaakt groote zaken, leder verkooper, die daarnaar handelt, is zeker van succes, zal zijn omzet vergrooten, zijn salaris verbeteren en daarbij zijn collega's op een hooger standpunt plaatsen.

Beleefdheid is een noodzakelijke plicht, een aanbeveling, een paspoort, een invloed, een voorrecht, een vredestichter, een genoegen. Een goed georganiseerde firma zal doordagelijksche mededeelingen allen, afdeelingschefs enz. opmerkzaam maken op vergissingen of verzuimen. Deze mededeelingen worden den betreffenden of vertrouwelijk gedaan of worden openbaar gemaakt. Ook wordt soms door die bekendmakingen een zekere ijver opgewekt, om bij tijdelijke toevallige stilte in zaken geen gelegenheid te geven tot een gedrukte stemming.

METHODE VAN ADVERTEEREN.

Hoe de leider van de advertentieafdeeling zijn materiaal van de verschillende afdeelingen ontvangt en hoe hij het gebruikt. Formulieren in gebruik bij de groote warenhuizen van Chicago.

De stellers der advertenties volgen geen vaste methode, maar