is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor spotprijzen aangeboden worden. Anders zou het publiek teleurgesteld zijn en het vertrouwen in de firma verliezen. Bovendien zou dan het doel gemist worden en zouden dergelijke ondernemingen eerder nadeelig dan voordeelig werken ook voor volgende uitverkoopdagen.

Verscheiden moderne firma's hebben de gewoonte, de twee laatste dagen der week als reclamedagen vast te stellen en hebben het daardoor op dien tijd enorm druk. Anderen hebben een bepaald gedeelte van den dag daarvoor aangewezen, hetgeen echter niet praktisch is. Elke klant, die te laat komt, is woedend, en het is bekend, dat terwijl een tevreden klant de beste reclame voor een zaak is, een ontevreden klant veel nadeel berokkent.

Het is gemakkelijker, een goede zaak te bederven, dan een slechte weer goed te maken; maar wanneer een reclamedag gehouden wordt met het juiste doel voor oogen, is hij een reusachtige reclame en geeft het publiek den indruk van het voortreffelijke inkoopen der firma.

De annonces voor een uitverkoop moeten ook onmiddellijk den betreffenden afdeelingen ten goede komen.

Het oordeel van het publiek omtrent een firma hangt van duizend kleinigheden af. Het geheele etablissement wordt beoordeeld naar de wijze, waarop de speciale uitverkoopen geannonceerd worden. Vertrouwen is de bron van het goede zaken doen.

Veel Amerikaansche zaken hebben voor die goedkoope dagen speciale lokalen. Gewoonlijk liggen die in het sousterrain. Een dezer zaken annonceerde als volgt:

„Onze groote sousterrain-verkooplokalf.n."

„Een wonderlijk goedkoope winkel."

„Beste en meest betrouwbare adres."

„Onze groote sousterrain-verkooplokalen zijn derwijze ingericht, dat zij een uitstekende gelegenheid vormen, waar „het publiek alle noodige goederen in het volste vertrouwen „op eerlijke bediening kan koopen. Een zaak, waarop men „zich onvoorwaardelijk kan verlaten, waar de kwaliteit der „artikelen precies is zooals de annonce aangeeft en de