is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regel meer soliede gevestigd zijn en minder onderhevig zijn aan financieele en andere wisselingen, is het afsluiten van een contract van minder beteekenis. De firma heeft door den stralenkrans harer grootte, harer erkende soliditeit, denzelfden invloed als door een contract.

Overigens heeft een moreele verplichting voor veel menschen meer waarde dan een die schriftelijk is aangegaan.

Menig patroon verlaat zich noch op schriftelijke, noch op mondelinge overeenkomst, maar meent de kunst te verstaan, elkeen volkomen te doorzien en te kunnen beoordeelen en zich daarin maar zelden te vergissen. Wanneer de bediende nalatig is in zijn verplichtingen, of wel, indien hij omgekeerd ondervindt, dat de firma in wier dienst hij staat, gegeven beloften niet nakomt, dan is het zeker goed, wanneer er een schriftelijk contract bestaat. Daarin blijkt natuurlijk de juiste kracht van het contract.

De moderne firma's volgen tegenwoordig meest allen de methode van aanstellen op salaris met provisie; en van mondelinge, niet schriftelijke contracten, die evenwel zoodanig gemaakt worden, dat elk vergrijp daartegen als oneervol beschouwd wordt.

Van groot gewicht is de sollicitatie-brief van elk betrekkingzoekende, onverschillig of de betrekking een gewichtige is of niet. Deze sollicitatiebrief vormt een soort van protocol over den sollicitant en wordt in het archief der firma bewaard. Ook kunnen nog nè het verlaten der betrekking die papieren eventueele inlichtingen verschaffen. Het is van belang, dat elk sollicitant elke vraag nauwkeurig beantwoordt. In negen van de tien gevallen zal juist de vraag, die onbeantwoord is gebleven, misschien later van veel beteekenis zijn.

De volgende sollicitatiebrief benevens een aanvrage om referenties zijn in gebruik bij Marshall Field & Co.