is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorzitter der commissie van beheer of diens plaatsvervanger moet steeds door zijn handteekening het voorstel van een afdeelingschef betreffende ondersteuning van een employé zijner afdeeling goedkeuren. Binnen ten hoogste twee dagen daarna volgt dan de uitbetaling aan de centraalkas. In den financieelen toestand der kas is een voortdurende vooruitgang te bemerken.

Het laatste boekjaar wijst een saldo van over de frs. 30.000 aan en sinds de oprichting bedragen haar totaal uitkeeringen tot op heden frs. 483193,05.

Deze laatsten bestaan uit:

le. directe geldelijke hulp aan het personeel in den vorm van contanten voor onbepaalden tijd.

2e. bestrijding der kosten van artsen, medicamenten en artikelen van ziekenverpleging.

Wanneer de ondersteuningskas den employé, die met zijn familie alleen op zijn salaris aangewezen is, bij tijdelijke ziekte geldelijken steun verleent, dan kan dit toch slechts in zekere mate plaats hebben. Dit bijspringen door de directie tegenover een groot personeel is niet voldoende in geval van ernstige ziekte of langdurig herstel, waar dikwijls behoefte is aan een verblijf van eenige weken buiten Parijs, hetzij op het land of aan de zee.

Behalve de ondersteuningskas heeft de directie in het jaar 1891 een speciale kas opgericht voor buitengewone geneeskundige hulp verbonden met een sanatorium, het „sanatorium de Tournan." Hierdoor ontvangt het personeel in bizondere gevallen ondersteuning en verpleging op kosten der directie. Deze kas bestaat door jaarlijksche bijdragen der directie en giften in eens van den vroegeren directeur Chauchard.

Indien gewenscht, bestaat de ondersteuning uit een som geld, waardoor de employé de noodige ontspanning kan nemen in zijn familiekring op het land of aan de zee. Het nabij Parijs gelegen sanatorium is bestemd voor ongehuwd, mannelijk personeel. Hiervoor worden jaarlijks ten minste frs. 30000 besteed. Bovendien komen nog eenige duizenden francs