is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In April 1817 stichtte zij met elf andere Kwakersvrouwen en de echtgenoote van eenen predikant eene Vereeniging voor de Verbetering der Vrouwelijke Gevangenen in Newgate. Het doel daarvan zoude zijn den gevangen vrouwen kleeding, onderricht en werk te verschaffen, haar in te leiden in de kennis der Heilige Schrift, haar te gewennen aan orde, nifchterheid en vlijt, ten einde haar in staat te stellen na hare vrijlating een eerbaar bestaan te leiden. De sheriffs, de magistraat en zij, wier toestemming verder nog werd vereischt, verleenden zonder al te veel bezwaar hunne hulp; maar de groote vraag bleef voor hen: zouden de vrouwen zeiven zich willen voegen naar de regels van orde en tucht, die dan noodzakelijkerwijze moesten worden ingevoerd? Om op dit punt zekerheid te verkrijgen verschenen nu de sheriffs en de directeur der gevangenis op eenen Zondagmiddag met de dames van het nieuw opgerichte comité te midden der gevangenen. Mrs.Fry sprak dezen ernstig toe en vroeg haar af, of zij zich zouden willen onderwerpen aan de regels, die nu eenmaal moesten worden ingesteld, zoude de vervulling van haar aller wensch mogelijk zijn; en als uit éénen mond verklaarden de vrouwen dit onvoorwaardelijk te willen doen. De sheriffs verklaarden daarop ook hunnerzijds te willen bezorgen wat noodig was en een van hen wendde zich nog tot de leden van het comité, zeggende: „Nu,

3*