is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haren naasten familiekring. Maar toen de vrouwen, die aan de arbeidsschool deel namen, allen van het volstrekt noodzakelijke waren voorzien, rees de vraag : waar afzet voor haar werk te vinden, zoowel om haar voor haar werk eenig loon te kunnen uitkeeren, als om de kosten van aanschaffing der grondstoffen te kunnen dekken. Eene der dames bedacht toen, dat voor de gevangenen, die naar Botany-baai werden getransporteerd , steeds kousen en andere kleedingstukken noodig waren. Recht op haar doel afgaande bracht zij nu een bezoek aan den Heer Dixon, hoofd der firma, die met de levering van een en ander aan de Regeering was belast en verklaarde dezen ronduit, dat men omging met het plan om hem die leverantie te onttrekken. De Heer Dixon was zoo getroffen door de bedoeling, die daarin doorstraalde, dat hij zich terstond bereid verklaarde zelf al wat de gevangenen van dien aard afwerkten, tegen uitbetaling van een billijken prijs te willen overnemen. Een groote steun was het ook, dat de sheriffs, ongevraagd, eene som van £ 80 toezonden voor de aanschaffing van materiaal. Toen de arbeidsschool eenige maanden in gang was, hadden de vrouwen reeds verscheidene duizenden stuks kleeding genaaid en gemiddeld per maand 100 paar kousen gebreid. Als eigen aandeel in de opbrengst kon haar tamelijk geregeld een bedrag van 18 stuivers per week worden uitgekeerd.

Intusschen vernam Mrs. Fry, dat door sommigen toch