is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij verblijd, omdat zij gestild zijn en dat Hij ze tot de haven hunner begeerte heeft geleid. Vervolgens knielde zij neder op het dek om Gods ontferming over de reizigsters af te smeeken en verliet daarop het schip; terwijl de vrouwen in tranen uitbarstten en haar eerbiedig en verlangend naoogden tot de boot, waarin zij naar wal werd geroeid, uit haar gezicht verdwenen was.

Sedert zeilde geen transportatieschip (convictship) uit, en jaarlijks vertrokken er vier of vijf, zonder dat Mrs. Fry of eenig ander lid harer vereeniging het voor de afvaart bezocht; en allengs werd in de regeling dezer drijvende gevangenissen menige ingrijpende verbetering aangebracht met medewerking der gestelde machten, die wel niet onwillig waren geweest, maar volstrekt onmachtig om deze zaak aan te vatten uit gebrek aan practisch inzicht, hoe het te doen. Zoo werd onder meer bepaald, dat vrouwen met een kindje aan de borst niet behoefden te reizen voor het kleintje was gespeend; dat de moeders, indien zij dat wenschten, al hare kinderen beneden de zeven jaar mochten medenemen ; dat de gevangenen niet in boeien mochten worden vervoerd, eene bepaling die vaak werd overtreden en een streng toezicht der comitéleden noodig maakte. Van grooten invloed om dezen laatsten maatregel ingang te doen vinden was het, dat de gevangenen, die uit Newgate aan boord der schepen werden