is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bied afdwingt en die mede een krachtig middel „is om invloed te oefenen, zelfs op een tuchteloos „gemoed. Men ontzie zich ook niet om tegenover de „gevangenen met afkeer en scherpe veroordeeling te „spreken over zonde en schuld en om de vreeselijke „gevolgen daarvan diep te doen gevoelen; maar het „is toch zelden wijs om deze opmerkingen van toepassing te maken op eenig bepaald geval van eene „individuëele misdadigster ; . . . noch is het wijs met „haar te treden in eene bespreking van de zaak, waardoor zij veroordeeld zijn, want zulk eene bespreking „leidt haar maar al te licht in verzoeking om zonde op „zonde te hoopen door het uiten van de grofste leugens.

„Het is wenschelijk, dat de dames den gevangenen «eenig vertrouwen betoonen , haar voor iets verantwoordelijk stellen, bij voorbeeld voor de zorg en het „onderhoud van verschillende artikelen, die het eigen„dom zijn van het comité. Goedkeuringen en kleine „belooningen moeten veelvuldig worden toegekend; die „niet te ontvangen is gewoonlijk voldoende om weer„spannigen tot de orde terug te brengen. Afzonderlijke „opsluiting kan haar nut hebben; maar is mijns inziens „eene veel te zware straf om te worden toegepast op „kleinigheden." Van groot aanbelang achtte Mrs. Fry het ook, dat de leden van een comité voor gevangenisbezoek zich stipt zouden onderwerpen aan de door het bestuur der gevangenis ingestelde regels, zich ook niet

5