is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar werk aldaar was gaan behooren tot een dier merkwaardigheden van den dag, die men bij een bezoek aan de hoofdstad meende niet te mogen overslaan. Maar Mrs. Fry zette de ergenis daarover van zich af om de wille van de uitbreiding van haar werk en van hare denkbeelden tot ver over de grenzen, zooals die bleek uit de uitgebreide buitenlandsche correspondentie, waarin zij allengs werd betrokken: met Dr. Julius uit Hamburg, die, in persoon naar Engeland gekomen om haar werk op de plaats zelve te bestudeeren, na langen tijd in haar huis te hebben vertoefd als gast en eene Duitsche bewerking van haar Observations te hebben bezorgd '), in Duitschland teruggekeerd, door eene reeks van geschriften de grondlegger werd eener wetenschappelijke studie van het gevangeniswezen en in 1840 door den koning van Pruisen werd belast met eene reorganisatie der Pruisische gevangenissen; met de kroonprinses van Denemarken, die tijdens een bezoek te Londen met Elizabeth Fry een persoonlijke vriendschapsbetrekking aanknoopte en deze jaren lang in eene intieme briefwisseling voortzette; met een Brusselsch jurist, Ducpétiaux, die Belgische misbruiken wilde bestrijden; met den groot-hertog van Baden, die plannen voor den aanbouw van nieuwe gevangenissen

n Die weibliche Fürsorge flir Gefangenen und Kranken ihres Geslechts. Berlin 1827.