is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te worden geleid en wat heeft het werk eenen schoonen „voortgang! Zeker alle eer in dezen komt toe aan den „Bewerker en Voleinder van ieder goed werk; maar „deze dingen gedijen ver boven mijne verwachtingen. „Toch smaak ik ook diepe vernederingen .... Nacht „en dag moet ik mij nederwerpen voor den troon der „Genade, want ik kan haast niet onder woorden bren„gen wat ik gevoel voor mijne kinderen, nu hunne „kindsche jaren voorbij gaan en zoo velerlei verzoekingen over hen komen: over sommigen van hen „meer nog dan over anderen .... O, kon ik maar „zeggen, dat mijn werk in mijn gezin even vruchtbaar „is als werk elders verricht. Sommigen zeggen, dat „ik mij te veel verdeel; maar helaas, wat kan ik anders „dan volgen, waar ik word geleid? Ik geloof, dat ik „tehuis toch ook arbeid; en Hij, die de harten proeft „en die alle dingen weet, Hij kent mijnen ingang en „mijnen uitgang; Hij zal hooren naar mijne smeeking „voor mij zelve, voor mijnen echtgenoot, voor mijne „kinderen, voor mijne broeders en zusters en voor „allen voor wie ik om zegen smeek .... Ik kan niet „nalaten te hopen, dat vroeg of laat ook aan mij zal „worden bewaarheid het woord: Ik zal Mijnen geest „uitgieten op uw zaad en Mijnen zegen op uwe nakokomelingen; en zij zullen uitspruiten tusschen het „gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal „zeggen ik ben des Heeren en die zal zich noemen