is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„man dit doet. Denkt niet, dat gij zonder dat iets

«deugdelijks zult kunnen volbrengen Voor drie

„vierden komt alle ellende in het leven der vrouwen „daaruit voort, dat zij zich niet willen onderwerpen „aan geregelde voorbereiding voor haren arbeid, zooals

„die toch voor den man onmisbaar wordt geacht

„Evenals de man moet gij u voegen tot grondige studie, „tot regel en tucht, want dan alleen kunt gij Gods „werk door uwen arbeid dienen. Nergens toch staat „geschreven, dat Hij oppervlakkig en onvoltooid gelaten „werk zal zegenen."

Nog zonder scherp omlijnd doel begon Florence Nightingale een onderzoek in te stellen naar de bestaande toestanden op het gebied der ziekenverpleging, die destijds was gedaald tot een peil, zooals wij ons dat nauwelijks meer kunnen voorstellen. De opheffing der kloosters in het midden der 16de eeuw had de geestelijke zusters, die in Engeland zoo goed als elders de ziekenverpleging in hoofdzaak in handen hadden, verdreven. Voor eenen tijd was Londen zelfs geheel zonder gasthuizen of geregelde armenverzorging geweest. Gaandeweg werden de ziekenhuizen weder geopend, onder bestuur van leeken gesteld en bediend door personeel, dat wel onder streng toezicht stond, maar geene eigenlijke opleiding ontving. Wat men noodig had te weten leerde men immers wel door ondervinding, evenals de geestelijke zusters het indertijd ook hadden