is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nightingale, die, hoewel slechts als vrijwilliger in „dienst, gediend heeft met al den ijver van den vrijwil„liger en krachtigen bijstand heeft verleend."

Dat de hervormingen, tijdens haar verblijf te Scutari bij den hospitaaldienst te velde ingevoerd, vrucht droegen, bleek reeds in de jaren 1860—1864 bij den oorlog door Engeland in China gevoerd; het sterftecijfer in de hospitalen bleef toen percentsgewijze vele malen lager dan het tijdens den Krimoorlog was geweest. Ook de ziekenverpleging te velde bij het leger der Vereenigde Staten van Noord-Amerika werd in die jaren, de jaren van den oorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke Staten, geregeld naar aanwijzingen van Florence Nightingale. In den oorlog van 1870 werd deze door de Pruisische Regeering herhaaldelijk officieel geraadpleegd over de organisatie van uit te zenden corpsen van verpleegsters en geneesheeren. De schoonste vrucht van haren arbeid op dit terrein is zeker geweest in 1863 de oprichting van de Vereeniging het Roode Kruis, die door den stichter, Henri Dunant, naar diens eigen verklaring is bedoeld als eene voortzetting van het door Florence Nightingale in de Krim begonnen werk.

In later jaren was het vooral de zorg voor de bevordering der openbare volks-hygiene, die hare belangstelling trok: goed drinkwater, draineering, in EngelschIndië vooral. In 1873 schreef zij eene brochure: Life