is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„was dan ook een afdruk van het cosmopolitisch ge»heel, waar zij deel van uitmaakte. Onder de acht „tot negenhonderd studenten, die er waren ingeschreven, „telde men Grieken, Armeniërs, Joden, Negers, Ame„kanen, Franschen, Duitschers, Spanjaarden, Ieren, „Schotten en Engelschen. Natuurlijk was iedere vorm „van geloof, iedere godsdienstige afscheiding in dien „bonten kring vertegenwoordigd. De bepalingen der „school schreven voor, dat een geestelijke der Angli„kaansche Kerk er aan het hoofd moest staan; maar „iemand met enge theologische begrippen zoude zich „in zulk eene omgeving niet op zijne plaats hebben „kunnen voelen." Zij meende echter, dat haar echtgenoot ook hier was de rechte man op de rechte plaats, dank aan zijn eenvoudig maar krachtig geloof, aan zijnen oprechten, liefderijken en verdraagzamen geest. Van groote breedte van opvatting gaf Mr. Butler hier ook blijk door zijn streven om het hooger onderwijs toegankelijk te maken voor vrouwen, een punt, waarin hij velen zijner tijdgenooten ver vooruit was.

„Het is voor het tegenwoordig geslacht haast niet „meer in te denken", schrijft Mrs. Butler, „welk een „macht van vooroordeelen en hoeveel hardnekkigen „tegenstand de baanbrekers voor deze zaak een kwart „eeuw geleden nog hadden te overwinnen. Wij zijn „zoo snel voortgegaan op den weg van de ontwikkeling „der vrouw in de laatste jaren, dat wij geneigd zijn