is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te vergeten, dat het pas van gisteren dagteekent, dat „onze jonge meisjes de colleges bezoeken, examen „doen aan onze hoogescholen en er met glans hare diplo„ma's behalen." Toen George Butler te Liverpool werd aangesteld, begon men daar reeds afzonderlijke colleges voor vrouwen te houden, maar hij zelf wilde meer dan dat. Hij voorzag eene toekomst, waarin, wat de voorwaarden hunner opleiding betrof, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, geheel gelijk gesteld zouden zijn, tezamen dezelfde lessen zouden volgen en dezelfde voorrechten deelachtig worden. In verschillende voordrachten te Liverpool en elders pleitte hij voor dit denkbeeld, steeds de vrouwen opwekkende om zeiven op te komen voor hare zaak. „Strijdt," riep hij haar toe, „om het recht te verwerven de gaven, die God u heeft „verleend, tot volle ontwikkeling te brengen. Door alle „tijden heen zijn alle verbeteringen in den maatschap„pelijken toestand der vrouw tot stand gebracht door „vrouwen, die zeiven de belangen harer zusters behar„tigden. Altijd en overal is het sein gegeven door „vrouwen en dan zijn de mannen gevolgd."

Maar terwijl George Butler voldoening vond in zijnen zich altijd verder uitbreidenden academischen werkkring, doorleefde zijne echtgenoote eenen uiterst moeilijken tijd. „Toen wij eens goed en wel te Liverpool waren „gevestigd," schrijft Mrs. Butler, „en mijn echtgenoot en „mijne zonen hun geregeld academie-leven hadden begon-

14