is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gedurende vele weken na de ontvangst van dit „schrijven was ik als geslagen," verhaalt Mrs. Butler. „Als eens de profeet Jonas, toen hij door den Heer werd „belast met eene zending, die hij niet wilde aanvaarden, „maakte ik mij op om te vluchten voor het aangezicht „des Heeren. Met verdubbelden ijver wierp ik mij op „ander werk, op werk, dat mij even verdienstelijk toe„scheen, in de stille hoop, dat God met dien arbeid „genoegen zoude willen nemen en niet van mij eischen, „dat ik mij wierp op het ontbloote zwaard, dat Hij mij „scheen voor te houden. Maar de hand des Heeren „was op mij; van dag tot dag en van nacht tot nacht „werd de druk zwaarder." Steeds meerdere roepstemmen weerklonken aan haar oor; en zij kon ze niet buiten sluiten. „Ik las al wat men mij toezond over dit onderwerp," gaat zij voort, „en werd er door bevestigd in „al wat ik reeds wist aangaande het noodlottige stelsel „van staatsreglementeering en zijne verderfelijke werking „in de groote steden op het vasteland van Europa. Ik „kende reeds door eigen aanschouwen den waanzin en de „wanhoop, waartoe daardoor worden gedreven die „meest verachten in onze menschelijke samenleving, die „toch ook de vrijgekochten des Heeren zijn; en niet „minder goed kende ik de verharding en de verblinding, „waartoe zij vervallen, die met de handhaving dezer „bepalingen worden belast. En altijd helderder en „dringender bleef de roepstem klinken."