is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dan dat, enkele nobele uitzonderingen daar gelaten, „onze Parlementsleden op dit stuk volstrekt onverschil„lig waren, tot de openbare meening hen dwong om er „belang in te stellen .... Ga voort, laat het land „geene rust tot dat de wet is ingetrokken."

Een Parlementslid verklaarde: „uw manifest heeft „ons hard geraakt, hier in het Lagerhuis. Een der lei„ders heeft tegen mij gezegd: wij weten bij ondervinding, „hoe wij iedere andere oppositie in het Parlement of in „het land moeten staan; maar dit is een bijzonder lastig „ding voor ons, — die opstand van de vrouwen. Het „is iets geheel nieuws. Hoe moeten wij nu aan met „eene oppositie als deze?" Reeds in datzelfde jaar 1870 werd door het Parlementslid Fowler een voorstel tot intrekking der wet ingediend; maar de behandeling daarvan werd uitgesteld, en instede daarvan werd door de Regeering eene Commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de wijze van uitvoering en de werking der wet.') Daarmede meende men de zaak nu voorloopig van de baan te hebben geschoven, en toen de eerste opwinding voorbij was , gebeurde er verder niets. En het ergste was, dat de pers als bij onderlinge, geheime afspraak de zaak in het vervolg dood zweeg. „Niet", schrijft Mrs. Butler, „omdat men het „kieschheidsgevoel der lezers wilde ontzien, want „betoo-

') Jhr. Mr. O. Q. van Swinderen. Eene bijdrage tot het Prostitutievraagstuk.