is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dicht als de vlammende pijlen op Christen's wapenrusting, toen hij de Sombere Vallei intrad," schrijft Mrs. Butler. Men ging zelfs zoo ver, haar in haar particulier leven aan te randen en uit te strooien, dat zij tengevolge van droevige ondervindingen in haar eigen ongelukkig echtelijk leven tot deze actie was gekomen.') „Velen hebben werkelijk gemeend", verzekert Mrs. Butler, „dat de vervolging, waaraan wij „bloot stonden, het belachlijk maken van ons werk in „de pers, het ostracisme van het groote publiek, de „vervreemding van vroegere betrekkingen en vrienden, „de verdachtmaking en de smaad, die ons deel werden, „nu juist de zwaarste beproevingen waren, die wij in „deze onderneming hadden door te maken. Voor zoo „ver het mij zelve ten minste betreft, vergissen zij, die „zoo denken, zich zeer. Die dingen vond ik licht en „gemakkelijk om te dragen, vergeleken bij de diepe, „zwijgende smart en de verbittering van ziel in vorige „jaren. Dat waren jaren van pijnlijk vorschen en van „worstelen met vragen, waarop geen antwoord scheen „te kunnen komen, wier oplossing niet te vinden scheen. „In die jaren zag ik dit groote sociale onrecht (dat „gegrond is op de schandelijke ongelijkheid van oor„deel waar het de zedelijke zonden van een man of „van een vrouw geldt) ongestoord zijne schrikbarende

!) Josephine Butler. Souvenirs et Pensées. pag. 116.