is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet op de Besmettelijke Ziekten bekrachtigde, den "vrijheden van het Engelsche volk geweld aangedaan "en met voeten getreden. Want onder de verschillende "artikelen van de Magna Charta is er een, dat de "spil is, waarom al het andere zich beweegt, waardoor „het behoud van alle andere rechten is gewaarborgd, voor de verdediging waarvan sedert de bekrachtiging "door koning Jan in 1213 telkens op nieuw trouw en „moedig is gestreden, namelijk de bepaling: Geen vrij man zal in hechtenis worden genomen, gevangengezet, "vervallen verklaard van zijn bezit, gebannen, noch op „eenigerlei wijze worden vervolgd of veroordeeld, tenzij "„na wettige rechtspraak door zijn gelijken of in overeenstemming met de wetten des lands; - wij zullen recht „en wet aan niemand verkoopen, ze niemand onthouden, ze "„voor niemand buigen." De beroemde HabeasCorpus wet, vervolgde Mrs. Butler, was op deze basis gegrond ; maar de wet in kwestie veroordeelde desniettemin de vrouwen tot gedwongen inschrijving, tot gedwongen keuring naar willekeur der politie en in geval van verzet daartegen tot gevangenisstraf zonder rechtspraak, zonder vonnis, zelfs zonder de in Engeland nog gebruikelijke uitspraak eener jury. „Vandaar," verklaarde zij, „is onze strijd, - voor mij althans en voor de „groote groep van standvastige en verstandige vrouwen, „waarmede ik mag samen werken , — niet enkel, zooals „men vaak meent, een verzet van de vrouw tegen het