is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„begeerte om dat onrecht weg te nemen en dien ten „gevolge een onafwijsbaren plicht. Boven al het andere "zag hij God Zelt, die te rein van oogen is om ongerechtigheid te zien; en hij besloot ons onderhoud met „de enkele woorden, waardoor ik als het ware werd „ingezegend tot mijn werk: „Ga, en God zij met u.

„Ik vertrok uit Liverpool met de zegenbede van mijnen „echtgenoot nog natrillend in mijn gemoed," verhaalt Mrs. Butler verder; „eerst naar Crewe om daar te spre„ken in eene door onzen vriend Professor Stuart belegde „vergadering van spoorwegwerklieden, machinisten en „stokers. Zij begrepen onmiddellijk waar het om ging „en namen de zaak ter harte. Van daar ging ik naar Leeds, Newcastle, Birmingham en verschillende andere " plaatsen in Midden- en Noord-Engeland. Vervolgens „naar Schotland. Overal begonnen de arbeiders zeiven „de meetings uit te schrijven, om vervolgens bonden „ter verkrijging van afschaffing der wet op te richten. „Petities stroomden het Parlement toe en op de par„tieele verkiezingen werden de candidaten op dit punt „door de arbeiders scherp ondervraagd." Soms werd Mrs. Butler en haren helpers het spreken door rumoer en geschreeuw belet, zooals te Glasgow, waarde studenten er door de hoogleeraren toe werden aangezet, en George Butler zeiven verging het niet beter. Toen hij op een theologisch congres een referaat zoude houden over: de roeping der Kerk van Engeland, als Staats