is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eene menigte, waaronder vele vrouwen in tranen om „wat men ons had aangedaan, die wij niet behoefden „toe te spreken, want het gebeurde sprak voor onsen „won ons alle oprechte harten."

Deze tooneelen werkten dan ook als eene krachtige propaganda. Een bekend en geëerd geestelijke der Schotsche Kerk, Dr. Guthrie, gaf veler gevoelen weder, toen hij schreef: „er is eene schilderij in de oude Hollandsche „stad Leiden, die ik eens met de innigste aandoening „heb aanschouwd. Zij stelt voor de moedige en door „Gods zegen gelukkige verdediging dier stad tegen het „geweld en de bloedige vervolging van Philips II en „Alva. En wat mij op die schilderij het meeste trof, „dat was vrouwen, bij wie angst voor de aanranding „van ruwe soldaten de vreeze des doods had overwonnen , naast hare vaders, broeders en echtgenooten „de wallen te zien bezetten. Men mag nu misschien „zeggen: dat was geen plaats voor vrouwen. Maar laat „het licht der historie vallen op dat tooneel, lees in „Motiey's geschiedverhaal na, aan welke gruwelen „meisjes en moeders toen waren blootgesteld, en gij „zult slechts tranen van medegevoel hebben voor die „ééne vrouw, die daarop die schilderij stervende wordt „weggedragen en voor die anderen, die desniettemin „onvervaard blijven stand houden bij het geschut en „met handen, aan zachter arbeid gewoon , richten en afhuren Dienzelfden cijns van bewondering breng